Ứng dụng kỹ thuật bộ mã tự động tích chập (convolutional autoencoder) trong khử nhiễu hình ảnh
Trần Tùng Nhi, Phạm Văn Quân, Phan Công Đạt
PDF Trích dẫn
Trang: 75-80,
Khả năng ứng dụng công nghệ blockchain trong việc lưu trữ chứng cứ hỗ trợ điều tra số
Vũ Quang Minh, Lê Thị Anh
pdf Trích dẫn
Trang: 2-13,
Đánh giá hiệu quả sinh thái tại Việt Nam giai đoạn 1999-2017 bằng phương pháp phân tách và tiếp cận chỉ số hiệu quả Malmquist DEA
Tạ Thị Hương
pdf Trích dẫn
Trang: 14-27,
Phân tích đặc tính phản xạ sóng điện từ trên bề mặt phản xạ thông minh
Văn Phú Tuấn, Lê Thị Anh, Phạm Thanh Duy
PDF Trích dẫn
Trang: 2-13,