Khả năng ứng dụng công nghệ blockchain trong việc lưu trữ chứng cứ hỗ trợ điều tra số

Vũ Quang Minh, Lê Thị Anh

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Hiện nay, chứng cứ số đã được chấp nhận, sử dụng thường xuyên bởi các cơ quan tư pháp trên toàn cầu. Bằng chứng kỹ thuật số hay chứng cứ số ngày càng thể hiện vai trò quan trọng trong việc truy tìm, đánh giá và kết luận tội phạm. Trong chứng cứ số, tính toàn vẹn, tính xác thực và khả năng được chấp nhận luôn là những ưu tiên cao nhất. Điều này đặt ra nhu cầu về việc cần có một nhật ký ghi lại quá trình xử lý chứng cứ số, có thể dùng để xác minh sự giả mạo chứng cứ, những vi phạm trong quá trình xử lý chứng cứ số, đồng thời đảm bảo những dấu vết giả mạo này không thể bị xóa bởi các bên liên quan. Công nghệ blockchain với những tính năng của nó có thể làm cho quy trình theo dõi, quản lý việc xử lý chứng cứ số hiệu quả và đáng tin cậy hơn. Bài báo này đánh giá khả năng ứng dụng công nghệ blockchain và đề xuất mô hình lưu trữ, quản lý chứng cứ số, tận dụng các lợi thế của công nghệ chuỗi khối, giúp các bên liên quan theo dõi các giao dịch chứng cứ số trong suốt quá trình xử lý hợp pháp, đồng thời đảm bảo tính toàn vẹn và không thể giả mạo của chứng cứ số.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

Ćosić, J., & Bača, M. (2010, May). (Im) proving chain of custody and digital evidence integrity with time stamp. The 33rd International Convention MIPRO (pp. 1226-1230). IEEE.
Sadiku, M. N., Shadare, A. E., & Musa, S. M. (2017). Digital chain of custody. Int. J. Adv. Res. Comput. Sci. Softw. Eng, 7(7), 117.
Borse, Y., Patole, D., Chawhan, G., Kukreja, G., Parekh, H., & Jain, R. (2021, May). Advantages of blockchain in Digital Forensic Evidence Management. Proceedings of the 4th International Conference. Advances in Science & Technology (ICAST2021).