BAN BIÊN TẬP

 • Phó Tổng biên tập phụ trách: PGS.TS. Hoa Hữu Lân
 • Phó Tổng biên tập: TS. Ngô Quang Vinh

TÒA SOẠN VÀ TRỊ SỰ

 • Thư ký tòa soạn: TS. Lê Ngọc Quang
 • Trị sự: TS. Trần Mạnh Hùng
 • Thiết kế: Lê Công Đạo

CHUYÊN MÔN – NGHIỆP VỤ

Biên tập viên:

 • Nguyễn Thị Quỳnh Như
 • Nguyễn Thị Huỳnh Vân
 • Nguyễn Tấn Khanh

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

 • TS. Nguyễn Thị Anh Đào (Chủ tịch Hội đồng)
 • TS. Trần Văn Anh
 • TS. Phùng Chất
 • TS. Vũ Thị Quỳnh Chi
 • PGS. TS. Nguyễn Minh Chính
 • PGS. TS. Trần Thị Minh Diễm
 • TS. Nguyễn Anh Duy
 • TS. Trần Thanh Dũng
 • TS. Lê Bách Giang
 • TS. Bùi Minh Hiển
 • PGS. TS. Đậu Thị Hòa
 • TS. Bùi Thị Kim Huệ
 • TS. Trần Mạnh Hùng
 • PGS. TS. Nguyễn Văn Nhận
 • TS. Phạm Trần Vĩnh Phú
 • TS. Đỗ Sính
 • TS. Trần Đức Anh Sơn
 • TS. Phan Hoàng My Thương
 • TS. Bùi Văn Viễn
 • TS. Trần Tấn Vịnh