BAN BIÊN TẬP

 • Phó Tổng biên tập phụ trách: PGS.TS. Hoa Hữu Lân - Trường Đại học Đông Á
 • Phó Tổng biên tập: TS. Ngô Quang Vinh - Trường Đại học Đông Á

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

 • TS. Nguyễn Thị Anh Đào - Chủ tịch - Trường Đại học Đông Á
 • PGS. TS. Trần Quốc Anh - Ủy viên - Đại học Georgetown
 • PGS. TS. Trần Thị Minh Diễm - Ủy viên - Trường Đại học Đông Á
 • TS. Nguyễn Lương Hải Khôi - Ủy viên - Viện Nghiên cứu Toàn cầu (Global Studies Institute)
 • PGS.TS. Hoa Hữu Lân - Ủy viên - Trường Đại học Đông Á
 • ThS. Trần Chí Vĩnh Long - Ủy viên - Trường Đại học Đông Á
 • TS. Lê Ngọc Quang - Ủy viên - Trường Đại học Đông Á
 • TS. Trần Đức Anh Sơn - Ủy viên - Trường Đại học Đông Á
 • TS. Bùi Văn Viễn - Ủy viên - Trường Đại học Đông Á
 • TS. Ngô Quang Vinh - Ủy viên - Trường Đại học Đông Á
 • TS. Trần Tấn Vịnh - Ủy viên - Trường Đại học Đông Á