BAN BIÊN TẬP

  • Phó Tổng biên tập phụ trách: PGS.TS. Hoa Hữu Lân - Trường Đại học Đông Á
  • Phó Tổng biên tập: TS. Ngô Quang Vinh - Trường Đại học Đông Á

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP