BAN BIÊN TẬP

 • Phó Tổng biên tập phụ trách: PGS.TS. Hoa Hữu Lân
 • Phó Tổng biên tập: TS. Ngô Quang Vinh

TÒA SOẠN VÀ TRỊ SỰ

 • Thư ký tòa soạn: ThS. Phạm Thị Thanh Hiền

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

 • TS. Nguyễn Thị Anh Đào - Chủ tịch
 • PGS. TS. Trần Quốc Anh - Ủy viên
 • PGS. TS. Trần Thị Minh Diễm - Ủy viên
 • TS. Nguyễn Lương Hải Khôi - Ủy viên
 • PGS.TS. Hoa Hữu Lân - Ủy viên
 • ThS. Trần Chí Vĩnh Long - Ủy viên
 • TS. Lê Ngọc Quang - Ủy viên
 • TS. Trần Đức Anh Sơn - Ủy viên
 • TS. Bùi Văn Viễn - Ủy viên
 • TS. Ngô Quang Vinh - Ủy viên
 • TS. Trần Tấn Vịnh - Ủy viên