Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á được thành lập với tôn chỉ tạo ra một nền tảng cho các nhà nghiên cứu, giảng viên, học sinh, sinh viên và những người quan tâm đến nghiên cứu khoa học để chia sẻ, trao đổi và phát triển kiến thức trong nhiều lĩnh vực khoa học khác nhau.

Mục đích của tạp chí bao gồm:

Khuyến khích và cung cấp điều kiện cho các nhà nghiên cứu, giảng viên, học sinh, sinh viên có cơ hội đăng tải bài báo, bài viết, báo cáo, tóm tắt và những nghiên cứu mới nhất của họ trên tạp chí.

Giới thiệu các nghiên cứu khoa học mới, thông tin khoa học chính thống và những phát hiện mới nhất trong các lĩnh vực khác nhau.

Phát triển và thúc đẩy việc tìm kiếm, thảo luận và xây dựng kiến thức trong cộng đồng khoa học của trường đại học Đông Á.

Tạo ra một nền tảng để các nhà nghiên cứu, giảng viên, học sinh, sinh viên và những người quan tâm đến nghiên cứu khoa học có thể tương tác và trao đổi ý kiến.

Truyền tải thông tin khoa học đến đông đảo cộng đồng, đặc biệt là các cơ quan và tổ chức nghiên cứu khoa học, để nâng cao nhận thức và hiểu biết về các phát hiện khoa học mới nhất.

Xây dựng một cộng đồng khoa học đa ngành chuyên sâu và đầy đủ nhằm tăng cường mối quan hệ giữa các lĩnh vực khoa học khác nhau, đồng thời cũng tạo điều kiện cho các nhà nghiên cứu và giảng viên trao đổi kiến thức và kinh nghiệm với nhau.