Tác giả nộp bài báo bắt buộc phải bao gồm hai nội dung:
- Thư ngỏ
- Bài báo được chỉnh sửa theo định dạng theo mẫu

1. File thư ngỏ 

Tác giả phải cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến nhóm Tác giả bao gồm:

+ Tên tác giả: 
+ Địa chỉ đơn vị công tác: 
+ Email: 
+ Số điện thoại: 
+ Số tài khoản: 
+ Ngân hàng: 
+ Số CCCD/CMND: 

Tác giả có thể đề xuất 2 người phản biện đối với bài báo của mình.

Tác giả có thể tải mẫu file thư ngỏ tại đây.

2. Bài báo được chỉnh sửa theo định dạng 

Bài báo cần đáp ứng cấu trúc cơ bản sau:

Tiêu đề bài báo: Cần ngắn gọn và tóm tắt được nội dung của bài báo thể hiện

Thông tin tác giả: Cần đầy đủ các thông tin về Họ và tên, tổ chức làm việc của các tác giả. Nêu rõ vai trò của từng tác giả đối với bài báo và thông tin liên hệ (Email và số điện thoại) đối với tất cả các tác giả tham gia.

Tóm tắt: Một đoạn văn ngắn khoảng 200 từ mô tả, cung cấp một cái nhìn tổng quan về công việc. Đưa ra vấn đề nghiên cứu và nêu bật mục đích của nghiên cứu. Mô tả ngắn gọn các phương pháp hoặc phương pháp điều trị chính được áp dụng. Tóm tắt những phát hiện chính của bài báo. Chỉ ra các kết luận chính hoặc các kết luận liên quan đến nhau. Phần tóm tắt phải là một trình bày khách quan của bài báo và nó không được chứa các kết quả không được trình bày và chứng minh trong văn bản chính và không được phóng đại các kết luận chính.

Từ khóa: 5 từ khóa chứa thông tin quan trọng trong bài báo.

ĐẶT VẤN ĐỀ: Phần giới thiệu cần thể hiện nghiên cứu ngắn gọn trong một bối cảnh và nêu rõ lý do tại sao nó lại quan trọng. Xác định mục đích của công việc và ý nghĩa và tình trạng hiện tại của lĩnh vực nghiên cứu. Đề cập ngắn gọn mục đích chính của tác phẩm và nêu rõ các kết luận chính.
Vui lòng giữ phần giới thiệu dễ hiểu đối với các nhà khoa học bên ngoài lĩnh vực nghiên cứu cụ thể của tác giả. Các tài liệu tham khảo phải được đề cập. Xem cuối tài liệu để biết thêm thông tin chi tiết về tài liệu tham khảo.

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: Phương pháp cần được mô tả đầy đủ và chi tiết theo từng giai đoạn bao gồm tài liệu và các hình ảnh minh họa để làm rõ hơn về phương pháp.

KẾT LUẬN: Tóm tắt kết quả của bài báo.

TÀI LIỆU THAM KHẢO:  Các tài liệu tham khảo phải được đề cập trong văn bản (bao gồm các trích dẫn trong bảng và chú thích) và được liệt kê riêng biệt ở cuối bản thảo theo văn phong APA style (American Psychological Association 7th). Tài liệu tham khảo có thể được trích dẫn bằng các phần mềm thông dụng như EndNote, ReferenceManager, Zotero, Mendeley để tránh lỗi đánh máy và các tham chiếu trùng lặp. 

Tác giả có thể tải file hướng dẫn cấu trúc bài báo chi tiết tại đây