Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á cho phép truy cập mở ngay sau khi xuất bản đối với các ấn phẩm của Tạp chí, với triết lý rằng việc cung cấp cho công chúng sử dụng mở các kết quả nghiên cứu sẽ góp phần thúc đẩy quá trình trao đổi kiến thức trên toàn cầu ngày càng mạnh mẽ.

Độc giả được khuyến khích đọc, tải về, nhân bản, chia sẻ, in ấn, tìm kiếm, hoặc kết nối với bản toàn văn của tất cả các bài báo được công bố trên Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á mà không phải trả bất kỳ chi phí nào.

Độc giả cũng được phép sao chép, phân phối lại, hòa trộn, chuyển đổi và phát triển các công trình được Tạp chí xuất bản cho các mục đích hợp pháp và phi thương mại khác, phù hợp với các điều khoản ràng buộc của giấy phép. Tất cả các bài báo được xuất bản theo chính sách truy cập mở và sử dụng giấy phép mở CC BY-NC-ND (Attribution – Non-Commercial – No Derivative Works).