Tạp chí khoa học đa ngành trực thuộc trường Đại học Đông Á cam kết tuân thủ các quy định về lưu trữ và quản lý tài liệu theo các quy định của pháp luật Việt Nam. Cụ thể:

Tạp chí sẽ lưu trữ toàn bộ tài liệu được công bố trên trang web và bản in của tạp chí.

Tài liệu sẽ được lưu trữ tại Trung tâm Thông tin - Thư viện Đại học Đông Á và/hoặc các địa điểm lưu trữ khác.

Tài liệu sẽ được bảo vệ và bảo quản trong suốt thời gian lưu trữ để đảm bảo tính toàn vẹn và độ tin cậy của nó.

Tạp chí sẽ cung cấp tài liệu được lưu trữ cho các cơ quan và tổ chức theo yêu cầu và theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Tài liệu sẽ được xử lý và phân loại theo các quy định về lưu trữ và quản lý tài liệu của trường Đại học Đông Á và/hoặc các quy định khác của pháp luật Việt Nam.