Quay trở lại chi tiết bài báo Ứng dụng kỹ thuật bộ mã tự động tích chập (convolutional autoencoder) trong khử nhiễu hình ảnh Tải xuống Tải xuống PDF