Ứng dụng kỹ thuật bộ mã tự động tích chập (convolutional autoencoder) trong khử nhiễu hình ảnh

Trần Tùng Nhi1, Phạm Văn Quân1, Phan Công Đạt1
1 Viện Nghiên cứu Quốc tế về Trí tuệ Nhân tạo và Khoa học Dữ liệu, Trường Đại học Đông Á

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Khử nhiễu hình ảnh luôn là một vấn đề được quan tâm hàng đầu trong xử lý ảnh. Trong bài viết này, chúng tôi đề xuất sử dụng kỹ thuật bộ mã tự động kết hợp mạng nơ-ron tích chập để giải quyết bài toán xử lý ảnh nhiễu đồng thời cho thấy hiệu quả của phương pháp này đối với các loại nhiễu thường gặp trong việc số hóa hình ảnh.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

Coifman, R. R., & Donoho, D. L. Translation-invariant de-noising. In Wavelets and statistics (125-150). Springer, New York, 1995.
Gondara, L. Medical image denoising using convolutional denoising autoencoders. In 2016 IEEE 16th international conference on data mining workshops (ICDMW) IEEE, 241-246, 2016.
Perona, P., & Malik, J. Scale-space and edge detection using anisotropic diffusion. IEEE Transactions on pattern analysis and machine intelligence, 12(7), 629-639, 1990.
Vincent, P., Larochelle, H., Bengio, Y., & Manzagol, P. A. Extracting and composing robust features with denoising autoencoders. In Proceedings of the 25th international conference on Machine learning, 1096-1103, 2008.
Xie, J., Xu, L., & Chen, E. Image denoising and inpainting with deep neural networks. In Advances in neural information processing systems, 341-349, 2012.