Thực trạng ứng dụng công nghệ blockchain - Góc nhìn đối với ngành du lịch Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi số

Nguyễn Xuân Vinh

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Chuyển đổi số là xu hướng chính trong sự phát triển của tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế trên phạm vi toàn cầu. Một công nghệ mang tính đột phá hiện nay là blockchain, nó đã làm thay đổi nhận thức về lĩnh vực dịch vụ. Các doanh nghiệp trong ngành du lịch đang tham gia vào quá trình phát triển và ứng dụng blockchain như một hành động giúp tối ưu hóa và thúc đẩy lĩnh vực dịch vụ. Bằng phương pháp định tính, bài báo đề cập phân tích thực tiễn trên thế giới và trong nước về việc sử dụng blockchain trong du lịch; tổng hợp và khái quát hóa xu hướng chung và lợi thế ứng dụng blockchain; đồng thời dự báo triển vọng của blockchain theo hướng nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng trong điều kiện Việt Nam. Nghiên cứu cũng nêu ra các đặc điểm, các điều kiện, những thuận lợi và khó khăn để triển khai công nghệ blockchain trong ngành du lịch. Để đáp ứng mục tiêu phát triển ngành du lịch nước ta trong tiến trình hội nhập quốc tế và thích ứng với bối cảnh chuyển đổi số toàn cầu, việc đưa blockchain vào ngành du lịch cần phải được giải quyết có hiệu quả và đánh giá được; biến việc sử dụng nền tảng blockchain trong ngành du lịch như một nguồn dịch vụ sáng tạo trong tương lai.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

A.A. Nikitina, S.V. Tishchenko. (2018), Problems of economics and legal practice 2, 218.
Demirel, E., Karagöz Zeren, S., & Hakan, K. (2022). Smart contracts in tourism industry: a model with blockchain integration for post pandemic economy. Current Issues in Tourism, 25(12), 1895-1909.
E.L. Zadneprovskaya, T.N. Poddubnaya, A.I. Pogrebnoy. (2020), Materials of the scientific and methodological conference of the teaching staff of the Kuban State University of Physical Culture, Sports and Tourism. Krasnodar: Kuban State University of Physical Culture, Sports and Tourism 1, 102.
E.L. Zadneprovskaya, T.N. Poddubnaya. (2021), Digitalization of economy and society: problems, prospects, security: materials of the III International Scientific and Practical Conference. Donetsk: State Educational Institution “Donbass Law Academy”, 49.
Erol, I., Neuhofer, I. O., Dogru, T., Oztel, A., Searcy, C., & Yorulmaz, A. C. (2022). Improving sustainability in the tourism industry through blockchain technology: Challenges and opportunities. Tourism Management, 93, 104628.
Irannezhad, Elnaz, Mahadevan, Renuka. (2021), Is blockchain tourism’s new hope. Journal of Hospitality and Tourism Technology, Volume 12, Number 1, 2021, pp. 85-96(12), Emerald Group Publishing Limited.
Kizildag, M., Dogru, T., Zhang, T. C., Mody, M. A., Altin, M., Ozturk, A. B., & Ozdemir, O. (2019). Blockchain: A paradigm shifts in business practices. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 32(3), 953-975.
Linh Nga (2022), Chuyển đổi số ngành du lịch: Số hóa ngành du lịch bằng công nghệ blockchain. Diễn đàn Doanh nghiệp.
Nam, K., Dutt, C. S., Chathoth, P., & Khan, M. S. (2021). Blockchain technology for smart city and smart tourism: latest trends and challenges. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 26(4), 454-468.
Önder, I., & Gunter, U. (2022). Blockchain: Is it the future for the tourism and hospitality industry? Tourism Economics, 28(2), 291-299.
Özgit, H., & Adalıer, A. (2022). Can Blockchain technology help small islands achieve sustainable tourism? A perspective on North Cyprus. Worldwide Hospitality and Tourism Themes, (ahead-of-print).
PV/VOV.VN (2022). Crystabaya.com gia tăng trải nghiệm, tối ưu chi phí cho khách du lịch. VOV.com.vn.
Revfine.com, “How Blockchain Technology is Transforming the Travel Industry”. [Online], Available: https://www.revfine.com/blockchain-technology-travel-industry. [Accessed November. 26, 2022].
T.A. Dzhum, T.N. Poddubnaya, E.L. Zadneprovskaya. (2021) Economics of sustainable development. (48), 43.
Tasca, P., & Widmann, S. (2017). The challenges faced by blockchain technologies–Part 1. Journal of Digital Banking, 2(2), 132-147.
Thùy Liên (2022). Cơ hội vàng để các đơn vị du lịch đổi mới sáng tạo nhờ công nghệ. Thông tin và Truyền thông.
Treiblmaier, H., Leung, D., Kwok, A. O., & Tham, A. (2021). Cryptocurrency adoption in travel and tourism-an exploratory study of Asia Pacific travellers. Current Issues in Tourism, 24(22), 3165-3181.
Wahono, P., Poernomo, D., & Kusumah, M. S. (2019). Strategy for developing sustainable ecotourism. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 361, No. 1, November, p. 012014). IOP Publishing.
Willie, P. (2019). Can all sectors of the hospitality and tourism industry be influenced by the innovation of blockchain technology? Worldwide Hospitality and Tourism Themes.
Wright, S., & Pilavci, E. (2019). Personal data protection in blockchain. Journal of Data Protection & Privacy, 3(1), 43-47.