Ảnh hưởng của mật độ và chế phẩm paclobutrazol trong sản xuất lạc ở Quảng Nam vụ đông xuân 2019 – 2020
Trần Thanh Dũng
PDF Trích dẫn
Trang: 81-88,
Nghiên cứu chiết xuất tinh dầu gấc phục vụ nông hộ
Trần Thanh Dũng, Nguyễn Thị Việt Hải, Nguyễn Thị Hồng Thắm, Huỳnh Thị Trúc Quyên
PDF Trích dẫn
Trang: 12-27,