Ảnh hưởng của mật độ và chế phẩm paclobutrazol trong sản xuất lạc ở Quảng Nam vụ đông xuân 2019 – 2020
Trần Thanh Dũng
PDF Trích dẫn
Trang: 81-88,
Đánh giá về tình hình bệnh Panama (Fusarium oxysporum f. sp. cubense - Foc) trên cây chuối già Nam Mỹ canh tác tại Khu liên hợp nông nghiệp Snuol (Campuchia) và biện pháp quản lý
Trần Thanh Dũng
PDF Trích dẫn
Trang: 50-61,
Nghiên cứu chiết xuất tinh dầu gấc phục vụ nông hộ
Trần Thanh Dũng, Nguyễn Thị Việt Hải, Nguyễn Thị Hồng Thắm, Huỳnh Thị Trúc Quyên
PDF Trích dẫn
Trang: 12-27,