Quay trở lại chi tiết bài báo Ảnh hưởng của mật độ và chế phẩm paclobutrazol trong sản xuất lạc ở Quảng Nam vụ đông xuân 2019 – 2020 Tải xuống Tải xuống PDF