Ảnh hưởng của mật độ và chế phẩm paclobutrazol trong sản xuất lạc ở Quảng Nam vụ đông xuân 2019 – 2020

Trần Thanh Dũng1
1 Khoa Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Đông Á

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu được tiến hành tại xã Đại Hòa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam ở vụ Đông xuân năm 2019-2020. Có 04 mật độ trồng được đưa ra bao gồm 26,7 vạn cây; 33,3 vạn cây; 40,0 vạn cây và 50,0 vạn cây/ha trong điều kiện có phun chế phẩm có chứa 10% Paclobutrazol với liều lượng 750 g/ha vào giai đoạn sau khi lạc đâm tia (35 – 40 ngày sau gieo). Kết quả nghiên cứu cho thấy khi phun chế phẩm Paclobutrazol, số lá/thân chính, số cành cấp 1/cây ở các mật độ khác nhau sai khác không có ý nghĩa nhưng chiều cao thân chính và chiều dài cành cấp 1 sai khác khá rõ ở các mật độ, trong đó mật độ 50,0 vạn cây/ha thấp nhất. Các yếu tố cấu thành năng suất sai khác không rõ giữa các mật độ nhưng nhờ mật độ cao nên năng suất lý thuyết, năng suất thực thu tăng khá rõ khi tăng mật độ. Trong đó mật độ 40,0 vạn cây/ha và 50,0 vạn cây/ha có năng suất lý thuyết đạt 89,7 tạ/ha và 114,5 tạ/ha; năng suất thực thu đạt 40,7 tạ/ha và 49,8 tạ/ha theo thứ tự và có hiệu quả kinh tế cao nhất.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

Cheng, Z. S., Xu, G. Z., Li, Y. R., & Wang, Y. B. Effect of paclobutrazol on growth, yield and quality of peanut under middle and low yield. Journal of Peanut Science, 3, 32-36, 2006.
Cục Trồng trọt - Bộ NN&PTNT. Quy chuẩn Quốc gia về khảo nghiệm giá trị canh tác và sử dụng của giống lạc, QCVN 01 - 57:2011/BNNPTNT, 2011.
Cục BVTV - Bộ NN&PTNT. Quy chuẩn Quốc gia về Phương pháp điều tra dịch hại trên cây lạc, cây đậu tương, QCVN 01 -168:2014/BNNPTNT, 2014.
Đặng Thái Hoàng, Vũ Đình Chính. Đánh giá ảnh hưởng của mật độ trồng đến sinh trưởng và năng suất giống lạc TB25 trong vụ xuân tại Gia Lâm, Hà Nội. Tạp chí Khoa học và Phát triển, 9(6), 892-902, 2011.
Hồ Huy Cường và CTV. Nghiên cứu chọn tạo và phát triển giống lạc và giống đậu tương chịu hạn, ngắn ngày cho vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Đề tài cấp Bộ, Viện KHKTNN Duyên hải Nam Trung Bộ, 2016.
Nguyễn Thế Dân. Kỹ thuật trồng lạc năng suất cao Việt Nam. NXB Nông nghiệp, 2000.
Nguyễn Thị Hải. Ảnh hưởng của mật độ đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống lạc trồng trong vụ đông xuân 2015 tại Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Báo cáo khoa học, Đại học Vinh, 2015.
Nguyễn Trần Oánh. Giáo trình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, NXB Hà Nội, 2007.
Trần Thanh Dũng. Bước đầu nghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm SK96 phun lên đến năng suất cây lạc trong vụ đông xuân 2018 tại tỉnh Quảng Nam. Kết quả nghiên cứu khoa học cấp trường. Trường Đại học Quảng Nam, 2018.
Võ Minh Thứ. Ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng Paclo butruazo đến chiều cao cây và một số chỉ tiêu năng suất, phẩm chất của cây lạc. Trường Đại học Quy Nhơn, 2015.