Ảnh hưởng của mật độ và chế phẩm paclobutrazol trong sản xuất lạc ở Quảng Nam vụ đông xuân 2019 – 2020

Trần Thanh Dũng1
1 Khoa Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Đông Á

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu được tiến hành tại xã Đại Hòa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam ở vụ Đông xuân năm 2019-2020. Có 04 mật độ trồng được đưa ra bao gồm 26,7 vạn cây; 33,3 vạn cây; 40,0 vạn cây và 50,0 vạn cây/ha trong điều kiện có phun chế phẩm có chứa 10% Paclobutrazol với liều lượng 750 g/ha vào giai đoạn sau khi lạc đâm tia (35 – 40 ngày sau gieo). Kết quả nghiên cứu cho thấy khi phun chế phẩm Paclobutrazol, số lá/thân chính, số cành cấp 1/cây ở các mật độ khác nhau sai khác không có ý nghĩa nhưng chiều cao thân chính và chiều dài cành cấp 1 sai khác khá rõ ở các mật độ, trong đó mật độ 50,0 vạn cây/ha thấp nhất. Các yếu tố cấu thành năng suất sai khác không rõ giữa các mật độ nhưng nhờ mật độ cao nên năng suất lý thuyết, năng suất thực thu tăng khá rõ khi tăng mật độ. Trong đó mật độ 40,0 vạn cây/ha và 50,0 vạn cây/ha có năng suất lý thuyết đạt 89,7 tạ/ha và 114,5 tạ/ha; năng suất thực thu đạt 40,7 tạ/ha và 49,8 tạ/ha theo thứ tự và có hiệu quả kinh tế cao nhất.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo