Determining Modes of the 2D g-Navier-Stokes Equations
Nguyễn Đình Thi
PDF Trích dẫn
Ổn định mũ hầu chắc chắn đối với lớp phương trình vi phân có trễ với nhiễu ngẫu nhiên
Nguyễn Như Quân
PDF Trích dẫn
Trang: 16-25,
A review of the bioactivity of beauvericin - a bioactive compound produced by fungi
Đoàn Mạnh Dũng, Trần Quang Huy
PDF Trích dẫn
Trang: 2-11,
Nghiên cứu tính liều bức xạ gia tăng do hoạt động thăm dò đất hiếm mỏ Mường Hum, tỉnh Lào Cai
Nguyễn Văn Dũng, Vũ Thị Lan Anh
PDF Trích dẫn
Trang: 40-51,
Quá trình thở của rượu vang
Đỗ Thế
PDF Trích dẫn
Trang: 30-39,