Quay trở lại chi tiết bài báo Determining Modes of the 2D g-Navier-Stokes Equations Tải xuống Tải xuống PDF