Quay trở lại chi tiết bài báo Ổn định mũ hầu chắc chắn đối với lớp phương trình vi phân có trễ với nhiễu ngẫu nhiên Tải xuống Tải xuống PDF