Phương pháp giảng dạy biên dịch 1 cho sinh viên ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc tại Trường Đại học Đông Á

Phan Hoàng My Thương

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

“Biên dịch 1” là học phần trang bị kiến thức tổng quan về biên dịch, các loại hình biên dịch, rèn luyện thực hành biên dịch Hàn – Việt, Việt – Hàn ở mức độ cơ bản. Tuy nhiên, tiếng Hàn mới bắt đầu chính thức giảng dạy tại các trường đại học ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh từ những năm 1992, 1993, tại Đà Nẵng từ năm 2005, nên công tác nghiên cứu và giảng dạy biên dịch Hàn – Việt, Việt – Hàn vẫn còn nhiều hạn chế. Bên cạnh đó, nhiều sinh viên vẫn còn phụ thuộc vào giảng viên, các lớp học biên dịch vẫn còn thực hiện theo phương thức truyền thống, tương tác giữa giảng viên và sinh viên, giữa sinh viên với sinh viên gặp nhiều khó khăn. Vì thế, nghiên cứu này sẽ trình bày những phương pháp giảng dạy “Biên dịch 1” phù hợp, hiệu quả, nhằm giúp giảng viên tìm ra những phương án cải thiện năng lực dịch thuật của các sinh viên năm 3 Ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc, Trường Đại học Đông Á.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

Hạ Yến (2021). Một dòng chảy văn học Hàn Quốc tại Việt Nam. Báo Hà Nội mới. Online: https://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/sach/1020093/mot-dong-chay-van-hoc-han-quoc-tai-viet-nam.
Lưu Thị Kim Yến (2021). 한국어-베트남어 학습사전에나타난 번역 오류 양상 연구 – 초급 어휘의 베트남어 뜻풀이를 중심으로- (Translation Errors in a Korean – Vietnamese Learning Dictionary Focusing on the interpretation of Vietnamese vocabulary for beginners). 중앙어문학회 (The Journal of Lang.&Lit.), 88(2021). 247-281.
Nghiêm Thị Thu Hương & 이계선 (Lee Kye Sun). (2015). 한국어 – 베트남어 번역능력향상 워크북 (Luyện tập năng lực dịch Hàn – Việt Việt - Hàn). NXB Paju.
Nghiêm Thị Thu Hương (2022). “Đánh giá năng lực dịch thuật của người học trong đào tạo dịch tại các khoa tiếng Hàn ở Việt Nam”. Kỷ yếu “Hội nghị quốc tế Hàn Quốc học toàn quốc tại Việt Nam năm 2022”. 169-176.
Nguyễn Thị Như Ngọc (2020). “Nghiên cứu về phương pháp giảng dạy biên dịch bậc đại học”. Tạp chí khoa học xã hội. 10: 47-59.
Phạm Hoa Mai (2019). 한·베 통번역 과정 고찰 및 개선 방안 연구: 베트남 대학 내 과정을 중심으로 (A study on Korean – Vietnamese interpretation and translation course and improvement plan for undergraduate courses of universities in Vietnam). 한국외국어대학교 석사학위논문.
Phan Hoàng My Thương (2022). “Nghiên cứu phương án giảng dạy lý thuyết dịch cho sinh viên Việt Nam”. Kỷ yếu “Hội nghị quốc tế Hàn Quốc học toàn quốc tại Việt Nam năm 2022”. 236-246.
Trần Hải Dương (2022a). 베트남 내 대학의 한국어 통·번역 교육의 현황과 발전 방안 (Current status and development plan of interpretation and translation education for Korean language at universities in Vietnam). 국제한국교육학회 (The International Association for Korean Language Education). 2022: 132-144.
Trần Hải Dương (2022b). 베트남 내 대학의 한국어 전공자를 위한 통·번역 교육과정 개발 연구(A study on the Development of Korean Language Interpreter and Translation Curriculum for Korean Language Majors at Vietnamese University). 상명대학교 박사학위논문.
Thân Thị Thúy Hiền (2022). 베트남어 보도기사의 한국어 번역문에 나타나는 응결장치 연구 (A study on cohesive devices in the Korean translated texts of Vietnamese report article), 이화여자대학교 박사학위논문.
Trần Thị Vân (2022). 베트남 내 대학의 한국어 학습자를 위한 한베 통번역 교재 개발 기초 연구: 대학 교원 대상 설문 및 인터뷰 결과를 중심으로 (A study on the Development of Korean – Vietnamese Interpretation and Traslation Textbooks for Korean Language Learners at Vietnamese Universities). 문화교류와 다문화교육 (Cultural Exchange and Multicultural Education). 11(5). 251-279.
Vũ Mạnh (2022). Hàn Quốc kỳ vọng nâng cấp quan hệ với Việt Nam trong năm nay. Báo Thanh niên. Online: https://thanhnien.vn/han-quoc-ky-vong-nang-cap-quan-he-voi-viet-nam-trong-nam-nay-post1511832.html
김민영&허용(2018), 번역과 글쓰기, 하우 출판사.
김의락(2019), 통번역학 요론, 한국문화사.
김주영(Kim Joo Yeong) (2010). 한-베 문화차이와 번역 상의 문제: 응우옌 응옥뜨 (Nguyễn Ngọc Tư)의 “까잉 동 벗 떤 (Cánh Đồng Bất Tận)”의 한국어 번역본 “끝없는 벌판”을 중심으로 ((The) Cultural differences between Korea and Vietnam in translation of literary works: with a special emphasis on Canh Dong Bat Tan), 한국외국어대학교 석사학위논문.