Giải pháp nâng cao hiệu quả chuẩn hóa hoạt động văn phòng tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực miền trung trong giai đoạn hiện nay

Phạm Thanh Huệ, Nguyễn Thụy Ánh Ly

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Chuẩn hóa hoạt động văn phòng là một khái niệm còn khá mới mẻ được các nhà khoa học và nhà quản trị nhắc đến trong những năm gần đây. Sở dĩ vấn đề này được các cơ quan, tổ chức đặc biệt quan tâm do đây là một trong những lý thuyết cơ bản của quản trị học “muốn quản trị tốt, các cơ quan, doanh nghiệp phải xây dựng hệ thống chuẩn mực và có bộ máy tổ chức chặt chẽ để tạo ra, phổ bến, kiểm soát và xử lý việc tuân thủ các chuẩn mực đó”. Việc tìm hiểu, nghiên cứu về chuẩn hóa hoạt động văn phòng tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực miền Trung trong giai đoạn hiện nay và có những giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn sẽ giúp lãnh đạo Phân viện tạo ra sự thống nhất trong hoạt động quản lý và điều hành, đảm bảo hiệu quả, hạn chế xung đột, góp phần tăng năng suất và tạo ra sự chuyên nghiệp trong giải quyết công việc. Bên cạnh đó, việc đánh giá đúng mức độ chuẩn hóa hoạt động văn phòng tại Phân viện còn nhằm tạo nên sự thống nhất chung trong toàn bộ cơ quan.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

Kỷ yếu Hội thảo khoa học của Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội) (2005). Quản trị văn phòng - Lý luận và thực tiễn. Hà Nội: Đại học Quốc gia
Nguyễn Hữu Tri (2005). Giáo trình Quản trị văn phòng. TP. Hồ Chí Minh: Khoa học và Kỹ thuật.
Nguyễn Mạnh Cường (2022). Quan điểm và cách tiếp cận về Văn phòng và Quản trị văn phòng. Kỷ yếu Hội thảo Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, số tháng 7/2022
Nguyễn Như Ý (1999): Đại từ điển Tiếng Việt. Hà Nội: Văn hóa Thông tin
Phong Lâm (2022). Hệ thống chính sách về tiêu chuẩn, quy chuẩn của các nước trên thế giới. TBT An Giang, http://tbtagi.angiang.gov.vn/
Phùng Thị Phương Liên (2018). Chuẩn hóa hoạt động văn phòng tại Hội sở Ngân hàng Thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam. Luận văn thạc sĩ, Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Hà Nội
Trần Văn Chánh (1999). Từ điển Hán Việt. TP. Hồ Chí Minh: Trẻ
Văn Tân (1997). Từ điển Tiếng Việt. Hà Nội: Khoa học xã hội/
Vũ Thị Phụng (2022). Tập bài giảng học phần Tổ chức khoa học hoạt động văn phòng, Tư liệu Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội
Vũ Thị Phụng (chủ biên) cùng các cộng sự (2021). Giáo trình Lý luận về Quản trị văn phòng. Hà Nội: Đại học Quốc gia