Thực trạng và giải pháp phát triển nguồn nhân lực có chất lượng đối với ngành du lịch Việt Nam sau đại dịch COVID-19

Nguyễn Xuân Vinh

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đại dịch Covid-19 đã để lại hậu quả nặng nề đối với nhiều mặt của đời sống, kinh tế, xã hội, thu nhập và việc làm. Trong số đó, có thể khẳng định là ngành kinh tế bị ảnh hưởng nhiều nhất trên phạm vi toàn cầu. Đại bộ phận người lao động trong ngành du lịch bị mất việc làm, thu nhập bấp bênh, cuộc sống khó khăn trong thời gian dài. Điều này đã tạo ra áp lực đối với cả doanh nghiệp, người lao động và cơ quan quản lý nhà nước về du lịch. Bài báo này nhằm nghiên cứu, phân tích thực trạng và thách thức đối với nguồn nhân lực du lịch trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn còn bị ảnh hưởng. Nghiên cứu cũng nêu ra những triển vọng phục hồi cho ngành du lịch; qua đó đề xuất một số giải pháp đối với cơ sở đào tạo và doanh nghiệp nhằm giúp cho người lao động cũng như người học lấy lại niềm tin tạo đà thu hút, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có chất lượng đáp ứng nhu cầu giai đoạn tái phục hồi ngành du lịch.


 

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

Báo Điện tử Chính phủ , “Hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực du lịch 4,5 triệu đồng/người/khóa đào tạo” https://baochinhphu.vn/ho-tro-dao-tao-nguon-nhan-luc-du-lich-45-trieu-dong-nguoi-khoa-dao-tao-102220311092706908.htm. (truy cập 22.10.2022)
Báo Điện tử Chính phủ, “An toàn là tiêu chí hàng đầu khi mở lại hoạt động du lịch” https://baochinhphu.vn/print/an-toan-la-tieu-chi-hang-dau-khi-mo-lai-hoat-dong-du-lich-102302172.htm. (truy cập 25.10.2022)
Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch. (2021). Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Hà Nội.
Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. (2021), Quy hoạch phát triển nhân lực ngành du lịch giai đoạn 2011 – 2020, Hà Nội.
Blomberg, “More than 12,7 Billion Shots given: COVID-19 trackers”, https://www.bloomberg.com/graphics/covid-vaccine-tracker-global-distribution/. (truy cập 25.10.2022)
Bộ Y Tế, “Việt Nam đã tiêm hơn 257 triệu liều vaccine COVID-19, nhưng tỷ lệ mũi 3 và 4 ở nhiều nơi rất thấp”, https://moh.gov.vn/tin-tong-hop/-/asset_publisher/k206Q9qkZOqn/content/viet-nam-a-tiem-hon-257-trieu-lieu-vaccine-COVID-19-nhung-ty-le-mui-3-va-4-o-nhieu-noi-rat-thap. (truy cập 25.10.2022)
Dân Trí, “Ngành du lịch đối mặt nguy cơ khủng hoảng lao động khi hậu COVID-19”, https://dantri.com.vn/lao-dong-viec-lam/nganh-du-lich-doi-mat-nguy-co-khung-hoang-lao-dong-khi-hau-covid19-20211229180200528.htm. (Truy cập 24.10.2022)
Huỳnh Văn Đa và cộng sự. (2021). “The COVID-19 Pandemic and Its Impacts on Tourism Business in a Developing City: Insight from Vietnam”. Economies 2021, 9(4), 172; https://doi.org/10.3390/economies9040172
ILO. (2021). COVID-19 and employment in the tourism sector in the Asia–Pacific region”, ILO Briefs.
ILO, “ILO study highlights severe impact of COVID-19 on tourism jobs in Asia Pacific”, https://www.ilo.org/hanoi/Informationresources/Publicinformation/Pressreleases/WCMS_828617/lang--vi/index.htm . (truy cập 25.10.2022)
ILO, “Nghiên cứu của ILO nêu bật tác động nghiêm trọng của COVID-19 tới việc làm trong ngành du lịch tại châu Á-Thái Bình Dương”, . (truy cập 25.10.2022)
International Labour Organization (ILO). (2021). COVID-19 and employment in the tourism sector in the Asia–Pacific region, ILO Regional Office for Asia and the Pacific United Nations Building, Bangkok 10200. Thailand.
IVISA, “When Will Travel Resume after COVID-19?”, https://www.ivisa.com/visa-blog/survey-when-will-travel-resume-after-COVID-19. (truy cập 24.10.2022)
Kinh tế & Đô thị, “Du khách quốc tế đến Việt Nam giảm 95,9%”, https://kinhtedothi.vn/nam-2021-du-khach-quoc-te-den-viet-nam-giam-95-9.html. (truy cập 23.10.2022)
Martin Henseler, Helene Maisonnave, Asiya Maskaeva. (2022). Economic impacts of COVID-19 on the tourism sector in Tanzania, Annals of Tourism Research Empirical Insights, Volume 3, Issue 1, 2022, 100042, ISSN 2666-9579. https://doi.org/10.1016/j.annale.2022.100042.
Tổng Cục Thống Kê (GSO). (2020), “Niên giám Thống kê Việt Nam năm 2020”. ISBN 9786047518739. Ngày đăng 30/06/2021.
OECD. (2020). Mitigating the impact of COVID-19 on tourism and supporting recovery, OECD Publishing (2020). https://doi.org/10.1787/47045bae-en.
OCED, 2020. Tourism Trends and Policies 2020 [Xu hướng và chính sách du lịch 2020], OECD Publishing, Paris, retrieved on January 24th 2021, from
Phạm Trung Lương, 2015. Phát triển du lịch Việt Nam trong bối cảnh hội nhập. Tuyển tập Hội thảo quốc tế “Toàn cầu hoá du lịch và địa phương hoá du lịch”. TP. HCM, ngày 7/3/2015.
Phạm Trung Lương. (2018). Đào tạo phát triển nguồn nhân lực du lịch trong bối cảnh hội nhập, Hà Nội.
TTXVN. (2022). “Nhân lực du lịch hậu COVID: Cuộc khủng hoảng chưa có tiền lệ”, https://bvhttdl.gov.vn/nhan-luc-du-lich-hau-covid-cuoc-khung-hoang-chua-co-tien-le-20220405154332827.htm. (truy cập 24.10.2022)
TTXVN, “Nhân lực ngành du lịch ‘tan tác’ sau dịch”, https://baotintuc.vn/du-lich/nhan-luc-nganh-du-lich-tan-tac-sau-dich-20210522120018413.htm. (truy cập 25.10.2022)
Tổng Cục Thống Kê, Du lịch năm 2020 lao đao vì COVID-19, https://www.gso.gov.vn/du-lieu-va-so-lieu-thong-ke/2021/01/du-lich-nam-2020-lao-dao-vi-COVID-19/. (truy cập 25.10.2022)
Tổng Cục Thống Kê. (2021). Báo cáo tác động của dịch COVID-19 đến tình hình lao động, việc làm quý III/2021, Hà Nội.
UNWTO, 2021. Tourism And COVID-19 – Unprecedented Economic Impacts, https://www.unwto.org/tourism-and-COVID-19-unprecedented-economic-impacts. (truy cập 24.10.2022)
UNWTO. “Tourism And COVID-19 – Unprecedented Economic Impacts”,