Thực trạng chất lượng đội ngũ công chức cấp xã từ thực tiễn huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

Trần Thị Ngọc Ny, Phan Thị Thu, Nguyễn Lê Thùy Anh

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Chính quyền cấp xã là cánh tay nối dài của Đảng, Nhà nước với nhân dân, là cấp gần dân nhất, trực tiếp tham gia vào việc triển khai thực hiện đường lối chủ trương, chính sách vào thực tiễn cuộc sống và tiếp xúc, giải quyết các công việc hằng ngày cho người dân, do đó, việc bảo đảm chất lượng đội ngũ công chức cấp xã là một trong những mối quan tâm hàng đầu của Nhà nước. Trong bài viết này, tác giả nhấn mạnh vào việc tìm hiểu, phân tích chất lượng đội ngũ công chức cấp xã trên địa bàn huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình và đề xuất một số giải pháp nhằm đảm bảo chất lượng đội ngũ công chức cả về trình độ, năng lực và phẩm chất đạo đức để hoàn thành sứ mệnh của được giao

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

Bộ Nội vụ. (2019). Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06 tháng 11 năm 2019 hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.
Chính phủ. (2011). Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 về công chức xã, phường, thị trấn.
Chính phủ. (2019). Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 04 năm 2019 về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.
Tạ Ngọc Hải. (2017). “Chất lượng công chức và chất lượng đội ngũ công chức”. Tổ chức Nhà nước, số 3 trang 13-17.
Hồ Chí Minh. (2000). “Thư gửi UBND tỉnh và huyện ba tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang và Lạng Sơn”, Hồ Chí Minh toàn tập, tập 5.
Quốc hội. (2019). Luật Cán bộ, Công chức năm 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2019 ngày 25 tháng 11 năm 2019.
Trần Thị Mai. (2020). “Tiêu chí đánh giá năng lực công chức xã, phường, thị trấn ở Việt Nam”. Tạp chí công thương. Số 8, trang 222-228.
Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy. (2019). Công văn số 119/UBND-NV ngày 20 tháng 01 năm 2020 của UBND huyện Lệ Thủy về báo cáo thống kê công tác ngành Nội vụ năm 2019. Lệ Thủy, Quảng Bình.
Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy. (2020). Công văn số 211/UBND-NV ngày 28 tháng 01 năm 2021 của UBND huyện Lệ Thủy về báo cáo thống kê công tác ngành Nội vụ năm 2020. Lệ Thủy, Quảng Bình.
Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy. (2021). Công văn số 204/UBND-NV ngày 28 tháng 01 năm 2022 của UBND huyện Lệ Thủy về báo cáo thống kê công tác ngành Nội vụ năm 2021. Lệ Thủy, Quảng Bình.