Phát triển kinh tế tư nhân ở tỉnh Đắk Lắk thực trạng, một số vấn đề đặt ra và giải pháp

Trương Thị Hạnh

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Kinh tế tư nhân (KTTN) tỉnh Đắk Lắk trong những năm gần đây có sự phát triển thể hiện qua sự gia tăng về quy mô, số lượng doanh nghiệp, vốn, doanh thu, lợi nhuận,… Sự có mặt của các doanh nghiệp tư nhân (DNTN) tạo điều kiện giải quyết việc làm cho người dân địa phương và góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển. Tuy nhiên, KTTN ở Đắk Lắk vẫn còn nhiều hạn chế. Mặc dù số lượng doanh nghiệp (DN) tăng nhanh nhưng quy mô DN vẫn tập trung ở phân khúc siêu nhỏ và nhỏ; thiếu lao động tay nghề cao; thu nhập của công nhân thấp hơn nhiều so với nhiều vùng miền khác trong cả nước; vốn ít; tổng doanh thu chủ yếu đến từ tăng số lượng DN mà không phải tăng giá trị sản lượng. Các ngành được coi là thế mạnh của tỉnh như khai khoáng, vận tải kho bãi và dịch vụ lưu trú, ăn uống,… có mức lỗ đáng báo động trong những năm gần đây. Chính vì vậy, Nhà nước cần hoàn thiện các cơ chế, chính sách, hệ thống pháp luật nhằm đảm bảo đầy đủ hành lang pháp lý, tạo điều kiện cho loại hình KTTN phát triển. Bên cạnh đó, các DNTN cũng cần khắc phục những khó khăn và phát huy nội lực của mình để đem đến hiệu quả về mặt kinh tế góp phần thúc đẩy xã hội phát triển.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

Ayyagari, M., & Beck, T. (2003). Small and medium enterprises across the globe: a new database, Vol. 3127. World Bank Publications.
Ban Chấp hành Trung ương. (2017). Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 3 tháng 6 năm 2017. “Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về phát triển KTTN trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”. Hà Nội
Zhang, C. (2019). “How much do state-owned enterprises contribute to China’s GDP and employment?”. World Bank Publications. https://openknowledge.worldbank.org/. Retrieved 8.2022.
CIEM (2018). “Chuyên đề số 18: Phát triển kinh tế tư nhân và cơ cấu lại nền kinh tế trong điều kiện 4.0”. http://www.ciem.org.vn. Truy cập tháng 8.2022
Cục Thống kê tỉnh Đắk Lắk. (2020). Niên giám thống kê. Hà Nội: Thống kê.
Đảng Cộng sản Việt Nam. (2021). Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tập 1. Hà Nội: Chính trị Quốc gia-Sự thật.
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk. (2020). Báo cáo số 593/SKHĐT-DN về việc Báo cáo Tổng kết việc thực hiện kế hoạch số 87-KH/TU ngày 17/11/2009 của Ban Thường vụ tỉnh ủy. Đắk Lắk.
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk. (2020). Đề án hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh đắk lắk giai đoạn 2020-2025 định hướng đến năm 2030. Đắk Lắk.
Sở Công thương tỉnh Đắk Lắk. (2020). Báo cáo Hoạt động tài chính của các doanh nghiệp tư nhân ở tỉnh Đắk Lắk. Đắk Lắk.
Tỉnh ủy tỉnh Đắk Lắk. (2009). Kế hoạch số 87-KH/TU, ngày 17/11/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Đắk Lắk về “Xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong các DNTN và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài” theo tinh thần “phát triển KTTN trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”. Đắk Lắk.
Tổng cục Thống kê. (2020). Niên giám Thống kê, Hà Nội: Thống kê.
Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk. (2020). Báo cáo Kết quả thực hiện Công điện số 01/CĐ-KHĐT ngày 03/4/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về biện pháp đảm bảo sức khỏe nhân dân, an sinh xã hội và nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, giữ gìn an ninh trật tự và ổn định xã hội trong bối cảnh tác động của dịch Covid-19 (tính đến ngày 15/5/2020). Đắk Lắk.