Học tập trực tuyến và những khó khăn của sinh viên từ thực tiễn Trường Đại học Nội vụ Hà Hội – Phân hiệu tại Quảng Nam

Trần Thị Ngọc Ny1
1 Trường Đại học Nội vụ Hà Nội - Phân hiệu tại Quảng Nam

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Học tập trực tuyến càng ngày càng trở nên quen thuộc với mọi người dân nhờ sự tiến bộ của khoa học công nghệ. Những bài giảng có sự kết hợp của thiết bị công nghệ đã trở nên sinh động và cuốn hút hơn. Tuy nhiên, việc áp dụng hình thức dạy học trực tuyến trong tình hình dịch Covid-19 đang diễn ra hết sức phức tạp là một giải pháp tình thế. Bài viết này tập trung vào việc nêu ra một số khó khăn và đưa ra giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả học tập đối với sinh viên khi học tập theo hình thức trực tuyến

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

Armand, D., Jelmer, E., Elisa, G., & Nadia, L. Dạy học trong cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Trần Bình dịch. NXB Trẻ, 2020.
Ngô Thị Lan Anh, Hoàng Minh Đức. Đào tạo trực tuyến trong các trường đại học ở Việt Nam hiện nay: Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng. Tạp chí Công Thương, Bộ Công Thương, 23, 2020.
James Stronge. Những phẩm chất của người giáo viên hiệu quả / Qualities of effective teacher. Lê Văn Canh dịch. Nxb Giáo Dục Việt Nam, 2020.
Lữ Thị Mai Oanh, Nguyễn Thị Như Thúy. Đánh giá hiệu quả học tập trực tuyến của sinh viên trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19. Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, 92-101, 2020.
Marzano, R. J. The art and science of teaching: Comprehensive framework for effective instruction. Nguyễn Hữu Châu dịch. Nxb Giáo Dục Việt Nam, 2020.