Tác động của năng lực lãnh đạo đến văn hóa doanh nghiệp tạo lòng trung thành cho người lao động tại công ty cổ phần dệt may Hòa Thọ

Bùi Thị Minh Thu1, Lê Vĩnh Hoàng Linh2
1 Trường Đại học Kinh Tế, Đại học Đà Nẵng
2 Trường Đại học Nội vụ Hà Nội - Phân hiệu tại Quảng Nam

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Hoạt động từ năm 1962, Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ đã không ngừng lớn mạnh và trở thành công ty dệt may có quy mô lớn nhất miền Trung, có hệ thống tổ chức sản xuất tốt, đáp ứng được các tiêu chuẩn về trách nhiệm xã hội, đạt tiêu chuẩn SA 8000 và được các khách hàng lớn chứng nhận như Motives, Snickers, Decathlon, Perry Ellis International. Do tính chất ngành dệt may nên Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ có môi trường làm việc nhanh, nhịp độ cao, người lao động đến từ các vùng miền văn hóa khác nhau vì vậy đòi hỏi năng lực lãnh đạo của các nhà quản lý tạo ra văn hóa doanh nghiệp phù hợp để nâng cao lòng trung thành cho người lao động. Dữ liệu thu thập từ 420 lao động tại Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ được sử dụng kỹ thuật phân tích mô hình bằng Structural Equation Modeling đã khẳng định năng lực lãnh đạo, văn hóa doanh nghiệp có ảnh hưởng trực tiếp đến lòng trung thành. Từ đó đề ra những biện pháp về công tác quản trị tạo lợi thế cạnh tranh cho Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ và ứng dụng các doanh nghiệp khác tại Việt Nam.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

Adler, P. A., & Adler, P. Membership roles in field research, Sage, Vol. 6, 1987.
Allen, N. J., & Meyer, J. P. The measurement and antecedents of affective, continuance and normative commitment to the organization. Journal of occupational psychology, 63(1), 1-18, 1990.
Bass, B. M. Organizational psychology Boston Allyn & Bacon. Journal of Sage Publications, Inc. on behalf of the Johnson Graduate School of Management, Cornell University, 10(4), 540-542, 1965.
Becker, T. E., Randall, D. M., & Riegel, C. D. The multidimensional view of commitment and the theory of reasoned action: A comparative evaluation. Journal of Management, 21(4), 617-638, 1995.
Bennis, W. G. On becoming a leader. Basic Books, 2009.
Cummings, T. G., & Worley, C. G. Organizational Development and Change (Cincinnati, OH: South Western College Publishing), 1997.
Denison, D. R., & Kotrba, L. Organizational Culture & Employee Engagement: What’s the Relationship. Business Science, 4(3), 1-5, 2010.
Dulaimi, M. F., Nepal, M. P., & Park, M. A hierarchical structural model of assessing innovation and project performance. Construction Management and Economics, 23(6), 565-577, 2005.
Hair, Jr., J. F., Anderson, R. E., Tatham, R. L., & Black, W. C. Multivariate Data Analysis (5th ed.). New York: Macmillan Publishing Company, 1998.
Karia, N. The impact of TQM practice on employees’ work-related attitude. MBA Unpublished Research Report, University Science Malaysia, and Penang, 1999.
Koerniadi, H., & Tourani-Rad, A. Does board independence matter? Evidence from New Zealand. Australasian Accounting, Business and Finance Journal, 6(2), 3-18, 2012.
Kumar, V., Shah, D., & Venkatesan, R. Managing retailer profitability - one customer at a time!. Journal of Retailing, 82(4), 277-294, 2006.
Lê Quân và Nguyễn Quốc Khánh. Đánh giá năng lực giám đốc điều hành doanh nghiệp nhỏ Việt Nam qua mô hình ASK. Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, Chuyên san kinh tế và kinh doanh, 28, 2012.
Man power inc. Internationnal Loyalty Survey. Wiscosin USA. 75, 2002.
Mowday, R. T., Steers, R. M., & Porter, L. W. The measurement of organizational commitment. Journal of Vocational Behavior, 14(2), 224-247, 1979.
Noe, R. A., & Kodwani, A. D. Employee training and development, 6e. McGraw-Hill Education, 2013.
Northcraft, T., & Neale, H. Organisation behaviour, 1996.
Priem, R. L., & Butler, J. E. Is the resource-based “view” a useful perspective for strategic management research?. Academy of Management Review, 26(1), 22-40, 2001.
Pheysey, D. C. Organizational Cultures-Types and Transformations. Routledge, 2003.
Ricardo, R., & Jolly, J. Training of teams in the work place. SAM Advanced Management Journal, 62(2), 4, 1997.
Ritchie, M. Organizational culture: An examination of its effect on the internalization process and member performance. Southern Business Review, 25(2), 1, 2000.
Schein, E. H. Organizational culture and leadership. John Wiley & Sons, Vol. 2, 2010. Stump, E. Augustine on free will. The Cambridge Companion to Augustine, 124-147, 2001.
Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. Using Multivariate Statistics (id Edition), 1996.
Trần Kiều Trang. Phát triển năng lực của đội ngũ chủ doanh nghiệp nhỏ Việt Nam trong giai đoạn hiện nay - Nghiên cứu điển hình trên địa bàn Hà Nội. Luận án Tiến sĩ Kinh tế, Trường Đại học Thương mại Hà Nội, 2012.
Trần Kim Dung và Nguyễn Ngọc Lan Vy. Thang đo động viên nhân viên. Tạp chí Phát triển Kinh tế. 244(2), (2011.
Trương Hoàng Lam và Đỗ Thị Thanh Vinh. Ảnh hưởng của các yếu tố văn hóa công ty đến sự cam kết gắn bó của nhân viên trường hợp công FPT. Hội thảo khoa học về quản trị kinh doanh năm 2012, 2012.