Phát triển du lịch xanh ở Quảng Nam - Tiềm năng, thực trạng và giải pháp

Trần Văn Anh

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Du lịch xanh đã và đang trở thành xu hướng phát triển của ngành du lịch trong thời gian tới. Đây là loại hình mang lại lợi ích trên nhiều mặt kinh tế - xã hội - môi trường. Thông qua các phương pháp khảo sát thực tế, điền dã, cùng tham gia, nghiên cứu này tập trung phân tích các tiềm năng, thực trạng, lợi ích, thách thức của việc phát triển du lịch xanh, từ đó đề xuất những định hướng phát triển du lịch xanh ở Quảng Nam trong thời gian tới. Kết quả nghiên cứu cho thấy, Quảng Nam hội tụ các điều kiện để phát triển du lịch xanh và loại hình này sẽ góp phần tạo ra nhiều lợi ích. Đồng thời, việc phát triển du lịch xanh cũng đối mặt với nhiều thách thức đòi hỏi có các giải pháp đồng bộ để phát triển hiệu quả.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

Cục Thống kê Quảng Nam (2021). Niên giám thống kê 2020. Hà Nội: Thống Kê
Doods và Joppe (2001). Bách khoa toàn thư về du lịch (Jafar Jafari và Honggen Xiao).
Martin Oppermann (2002). Bách khoa toàn thư về du lịch (Jafar Jafari và Honggen Xiao).
Nguyễn Văn Đính (2020). “Phát triển du lịch xanh Việt Nam”. Tạp chí Du lịch Việt Nam, số 1/2021.
Tổng cục Du lịch (2021). Số liệu thông kê khách du lịch. https://vietnamtourism.gov.vn/statistic. Truy cập tháng 10.2020.
Trần Văn Anh (2019). Đánh giá điểm, tuyến du lịch những vấn đề lý luận và thực tiễn. Đà Nẵng: Đà Nẵng.
Trung tâm Khí tượng thủy văn Quảng Nam (2012). Báo cáo đặc điểm khí hậu thủy văn Quảng Nam giai đoạn 1980 - 2010.
Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam (2010). Địa chí Quảng Nam - Đà Nẵng. Hà Nội: Khoa học Xã hội.
Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam (2021a). Kế hoạch số 5177 về phát triển du lịch xanh Quảng Nam đến năm 2025.
Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam (2021b). Quyết định số 3570/QĐ-UBND ngày 4.12.2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam Quảng Nam về ban hành Bộ tiêu chí Du lịch xanh.