Phát triển bền vững Hội An từ tài nguyên văn hóa

Nguyễn Thị Hậu1
1 Trường Đại học Khoa học Xã Hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Từ vị thế địa lý và quá trình lịch sử lâu dài trong bối cảnh xứ Quảng – miền Trung, Hội An đã tạo lập được sắc thái riêng độc đáo. Ba đặc trưng của Hội An là [1] Đô thị – thương cảng cổ, [2] Đô thị dung hợp nhiều nền văn hóa, [3] Bảo tàng sống của đô thị truyền thống. Những “ADN văn hóa” này đã thể hiện tính hệ thống gắn bó chặt chẽ giữa di sản văn hóa vật thể và phi vật thể. Nếu chúng biến mất hay biến dạng thì Hội An không còn “tài nguyên văn hóa” là “lợi thế cạnh tranh” trong khu vực và quốc tế, đảm bảo cho phát triển kinh tế – xã hội. Chính vì vậy, định hướng phát triển bền vững cho Hội An phải bắt đầu từ văn hóa. Cùng với bảo tồn di sản là sử dụng “tài nguyên văn hóa bản địa” làm cốt lõi cho sự sáng tạo của các lĩnh vực trong công nghiệp văn hóa. Đồng thời quá trình đô thị hóa thành phố phải hài hòa giữa khu vực bảo tồn “phố cổ”, đô thị hiện hữu và đô thị mới. Đặc biệt lưu ý gìn giữ bản sắc lối sống, nếp sống truyền thống của cộng đồng dân cư Hội An.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo