Quay trở lại chi tiết bài báo Khảo sát các yếu tố liên quan đến thực hành giao tiếp của sinh viên điều dưỡng Đại học Đông Á theo mô hình AIDET khi thực tập tại bệnh viện Tải xuống Tải xuống PDF