1.
Nguyễn XV. Thực trạng và giải pháp phát triển nguồn nhân lực có chất lượng đối với ngành du lịch Việt Nam sau đại dịch COVID-19. daujs [Internet]. 31 Tháng Chạp 2022 [cited 26 Tháng Hai 2024];1(4):60-73. Available at: https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/88