1.
Trần NT. Thay đổi sử dụng đất, rừng và sinh kế dân tộc thiểu số tại chỗ vùng lưu vực Serepok, tỉnh Đắk Lắk và một số kiến nghị giải pháp. daujs [Internet]. 17 Tháng Mười-Một 2022 [cited 8 Tháng Chạp 2022];1(03):56-75. Available at: https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/82