1.
Trần Đức AS. Từ “Dụ Cần Vương” (1885) đến “Chiếu Cần Vương” (1889): Tư liệu và bình luận. daujs [Internet]. 31 Tháng Chạp 2022 [cited 8 Tháng Chạp 2023];1(4):88-119. Available at: https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/67