1.
Nguyễn TNS, Trần Đình TNH, Thái TMP, Lê MQ, Trần MH, Lê THV. Nghiên cứu đặc điểm giải phẫu và phân tích sơ bộ thành phần hóa học của Lan kim tuyến. daujs [Internet]. 13 Tháng Sáu 2022 [cited 10 Tháng Chạp 2022];1(01):39-48. Available at: https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/5