1.
Trần LY, Phan VHV, Trần TM, Lại TH. Khảo sát các yếu tố liên quan đến thực hành giao tiếp của sinh viên điều dưỡng Đại học Đông Á theo mô hình AIDET khi thực tập tại bệnh viện . daujs [Internet]. 31 Tháng Chạp 2022 [cited 30 Tháng Giêng 2023];1(04):28-41. Available at: https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/45