1.
Trần TNN. Học tập trực tuyến và những khó khăn của sinh viên từ thực tiễn Trường Đại học Nội vụ Hà Hội – Phân hiệu tại Quảng Nam. daujs [Internet]. 13 Tháng Sáu 2022 [cited 10 Tháng Chạp 2022];1(01):32-8. Available at: https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/4