1.
La TP, Nguyễn KS, Vũ T Đức. Công tác bảo tồn và khai thác các giá trị di tích thời đại đá cũ ở Tây Nguyên, Việt Nam. daujs [Internet]. 30 Tháng Chín 2023 [cited 8 Tháng Chạp 2023];2(3). Available at: https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/223