1.
Nguyễn DC. Chuyến triều cống sau cùng của triều đại Tây Sơn. daujs [Internet]. 30 Tháng Sáu 2023 [cited 28 Tháng Chín 2023];2(2). Available at: https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/158