1.
Nguyễn CT. Vài đóng góp của tự điển Béhaine trong văn hoá ngôn ngữ Việt Nam. daujs [Internet]. 31 Tháng Ba 2023 [cited 9 Tháng Sáu 2023];2((01)(05):90-103. Available at: https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/139