1.
Nguyễn NQ. Ổn định mũ hầu chắc chắn đối với lớp phương trình vi phân có trễ với nhiễu ngẫu nhiên. daujs [Internet]. 31 Tháng Ba 2023 [cited 18 Tháng Tư 2024];2(1):16-25. Available at: https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/132