1.
Trần TD. Ảnh hưởng của mật độ và chế phẩm paclobutrazol trong sản xuất lạc ở Quảng Nam vụ đông xuân 2019 – 2020. daujs [Internet]. 13 Tháng Sáu 2022 [cited 10 Tháng Chạp 2022];1(01):81-8. Available at: https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/10