Trần, Thanh Dũng. “Đánh Giá về tình hình bệnh Panama (Fusarium Oxysporum F. Sp. Cubense - Foc) Trên cây chuối Già Nam Mỹ Canh tác tại Khu Liên hợp nông nghiệp Snuol (Campuchia) Và biện pháp quản Lý”. Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á 2, no. (01)(05) (Tháng Ba 31, 2023): 50-61. Truy cập Tháng Sáu 9, 2023. https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/94.