Nguyễn, Xuân Vinh. “Thực trạng Và giải pháp phát triển nguồn nhân lực Có chất lượng đối với ngành Du lịch Việt Nam Sau đại dịch COVID-19”. Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á 1, no. 4 (Tháng Chạp 31, 2022): 60-73. Truy cập Tháng Hai 26, 2024. https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/88.