Hoa, Hữu Lân. “Mô hình chuỗi Cung ứng ngắn Cho sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh Đắk Lắk”. Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á 1, no. 4 (Tháng Chạp 31, 2022): 42-59. Truy cập Tháng Hai 26, 2024. https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/81.