Nguyễn, Tấn Khanh, Phong Phú Nguyễn, Thị Mai Quỳnh Nguyễn, Nguyễn Thảo Nguyên Lê, và Viết Khẩn Nguyễn. “Xây dựng Quy trình định lượng Gaba (Gamma- Aminobutyric Acid) Trong một số sản phẩm Trà bằng phương pháp Quang phổ hấp thụ phân tử”. Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á 1, no. 01 (Tháng Sáu 13, 2022): 67-74. Truy cập Tháng Chạp 10, 2022. https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/8.