Nguyễn, Tấn Khanh, Phong Phú Nguyễn, Thị Mai Quỳnh Nguyễn, Nguyễn Thảo Nguyên Lê, và Viết Khẩn Nguyễn. “Xây dựng Quy trình định lượng Gaba (Gamma- Aminobutyric Acid) Trong một số sản phẩm Trà bằng phương pháp Quang phổ hấp thụ phân tử”. Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á, no. 01 (Tháng Sáu 13, 2022): 67-74. Truy cập Tháng Sáu 29, 2022. https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/8.