Tạ, Thị Hương. “Đánh Giá hiệu Quả Sinh thái tại Việt Nam Giai đoạn 1999-2017 bằng phương pháp phân tách Và tiếp cận chỉ số hiệu Quả Malmquist DEA”. Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á 1, no. 4 (Tháng Chạp 31, 2022): 14-27. Truy cập Tháng Tư 18, 2024. https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/77.