Nguyễn, Thị Hải, Thị Hà Lại, Công Huyền Trang Trần, Thị Mỹ Trần, Thị Vân Trần, Thị Lệ Oanh Hứa, Thị Nga Phạm, Thị Thùy Minh Đỗ, Thị Thanh Huyền Nguyễn, và Trần Vĩnh Phú Phạm. “Thực trạng sức khỏe tâm thần của Sinh Viên điều dưỡng trường Đại học Đông Á Trong thời kỳ giãn cách Xã hội Do COVID-19”. Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á 1, no. 3 (Tháng Mười-Một 17, 2022): 28-39. Truy cập Tháng Hai 26, 2024. https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/72.