Trương, Thị Hạnh. “Phát triển Kinh Tế Tư nhân ở tỉnh Đắk Lắk thực trạng, một số vấn đề đặt Ra Và giải pháp”. Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á 1, no. 03 (Tháng Mười-Một 17, 2022): 40-55. Truy cập Tháng Chạp 8, 2022. https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/71.