Đoàn, Mạnh Dũng, và Quang Huy Trần. “A Review of the Bioactivity of Beauvericin - a Bioactive Compound Produced by Fungi”. Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á 1, no. 03 (Tháng Mười-Một 17, 2022): 2-11. Truy cập Tháng Chạp 8, 2022. https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/69.