Nguyễn, Cung Thông. “Đũa: Vì Sao tiếng Trung dùng từ “筷”, còn tiếng Việt dùng từ ‘箸’?”. Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á 1, no. 03 (Tháng Mười-Một 17, 2022): 122-143. Truy cập Tháng Chạp 8, 2022. https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/68.