Trần, Đức Anh Sơn. “Từ “Dụ Cần Vương” (1885) đến ‘Chiếu Cần Vương’ (1889): Tư liệu Và bình luận”. Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á 1, no. 04 (Tháng Chạp 31, 2022): 88-119. Truy cập Tháng Giêng 30, 2023. https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/67.