Trần, Tấn Vịnh. “Yếu tố thẩm mỹ Trong nghệ thuật ẩm thực của một số dân tộc ít người ở Việt Nam”. Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á 1, no. 3 (Tháng Mười-Một 17, 2022): 104-121. Truy cập Tháng Chạp 8, 2023. https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/66.