Trần, Thanh Dũng, Thị Việt Hải Nguyễn, Thị Hồng Thắm Nguyễn, và Thị Trúc Quyên Huỳnh. “Nghiên cứu chiết xuất Tinh dầu gấc phục vụ nông hộ”. Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á 1, no. 03 (Tháng Mười-Một 17, 2022): 12-27. Truy cập Tháng Sáu 9, 2023. https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/65.