Trần, Văn Anh. “Phát triển Du lịch Xanh ở Quảng Nam - Tiềm năng, thực trạng Và giải pháp”. Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á 1, no. 04 (Tháng Chạp 31, 2022): 74-87. Truy cập Tháng Giêng 30, 2023. https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/64.